Råd och finansiering

Här hittar du information bland annat om hur klubbverksamheten kan finansieras.

Staten stöder skolans klubbverksamhet med statsbidrag som kommuner kan ansöka om årligen via Utbildningsstyrelsen. Förutom med den statliga finansieringen kan klubbar i skolan ordnas av andra än kommunala arrangörer och det finns olika möjligheter till finansiering, t.ex. Regionförvaltningsverket, lokala finansiärer och samarbetsparter samt privata fonder och stiftelser.

Statliga bidrag att ansöka

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd, 2019

Av anslaget i statens budget för år 2019 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd för utveckling av skolornas klubbverksamhet. För ändamålet har reserverats ca 5,8 miljoner euro. Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare.

Den elektronisk ansökningsblanketten kan fyllas i under tiden 12.2-19.3.2019.

För mer information: Sonja Hyvönen, förnamn.efternamn@oph.fi eller tfn 029 533 1072

Se Utbildningsstyrelsens webbsida för mera information, anvisningar och ansökningsblanketter.

Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Regionförvaltningsverken beviljar varje år understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Syftet med understödet är att i enlighet med de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp öka barns och ungas jämlika hobbymöjligheter. Understöd kan sökas av kommuner, församlingar samt registrerade sammanslutningar som producerar ungdomstjänsterpå lokal nivå. Ansökningstiden infaller följande gång i november-december 2019

Läs mer på Regionförvaltningsverkets webbsida

Syftet med stödet är att öka barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärka den sociala gemenskapen och deltagandet bland barn och unga samt ge dem nya mångsidiga upplevelser tillsammans med jämnåriga. Verksamheten kan genomföras av antingen en kommun, en lokal förening eller organisation. Sökandena kan också genomföra samarbetsprojekt, och verksamheten kan enligt behov ordnas över kommungränserna. Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade sammanslutningar, sammanslutningar som eftersträvar ekonomisk vinst eller privatpersoner.