Mål för skolans klubbverksamhet

Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen kan klubbverksamhet arrangeras för att stöda skolans fostran och undervisning. I enlighet med målen för den grundläggande utbildningen bör klubbverksamheten stödja elevens etiska och sociala tillväxt och mångsidiga utveckling.

Syftet med klubbverksamheten är att skapa positiva fritidssysselsättningar och ge eleverna en möjlighet till att göra annat än bara vanligt skolarbete i en trygg och lugn miljö.


Klubbverksamheten bör bjuda på mångsidiga aktiviteter som tar hänsyn till barnen och ungdomarna, samt möjligheter till en positiv växelverkan med andra vuxna och barn. Principerna för anordnandet av klubbverksamhet ska skrivas in i läroplanen. Deltagandet i klubbarna är frivilligt för eleverna.

Syftet med klubbverksamheten är …

  •  att stödja hemmets och skolans fostringsarbete
  •  att öka barnens och de ungas delaktighet
  •  att ge eleverna möjlighet att utveckla sociala färdigheter och att växa till människor med samhällsansvar
  •  att ge känslan av att lyckas
  •  att utveckla kreativt handlande och tänkande
  •  att sporra barnen och de unga till att skapa sin egen kultur
  •  att ge en möjlighet att bättre lära känna eleven
  •  att stödja intressen och främja positiva fritidssysselsättningar
(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004)