Klubbledarna verkställer skolans klubbverksamhet

I klubbarna kan klubbledarna fördjupa sin yrkeskunnighet och lyfta fram sitt eget fritidsintresse. Som klubbledare kan lärarna möta sina elever i en annan situation än under lektionerna. En lyckad klubbverksamhet är upplevelserik även för lärarna, stöder deras arbetsmotivation och förbättrar därmed arbetstrivseln.

Klubbverksamheten förutsätter att klubbledaren har pedagogiska färdigheter för att leda klubbar. En bra kännedom om klubbmedlemmarna gör att klubbledaren kan finna aktiviteter, meningsfulla uppgifter och program som lämpar sig bäst för varje enskild elevs förutsättningar.

Klubbar med ett högklassigt innehåll och mångsidiga arbetssätt som uppmuntrar eleverna till delaktighet styrs av års-, månads- och veckoplaner. För att kunna utveckla och etablera klubbverksamheten är det viktigt att hela skolgemenskapen deltar, samarbetar och förbinder sig till denna, även om klubbledarna bär ansvaret för sina egna klubbar.

I planeringen och genomförandet av klubbarna är det önskvärt att utnyttja andra klubbledares erfarenheter, specialkunnandet inom lärarkåren och elevvårdsgruppens multiprofessionalism. Det lönar sig till exempel att reservera regelbundna möten för samarbetet mellan klubbledarna och elevvårdsgruppen.

Det lönar sig att arrangera en klubbledarutbildning genast i början av läsåret. Under utbildningen kan man ge en introduktion till klubbverksamheten och även fundera på samarbetsformer mellan de enskilda klubbledarna och möjliga speciella ansvarsområden samt avtala om annan gemensam praxis och spelregler för klubbverksamheten.
Klubbledarens uppgifter:
 • att göra upp års-, månads- och veckoplaner
 • att uppmuntra eleverna till att delta i planering, genomförande och utvärdering av klubbträffar
 • att utnyttja skolgemenskapens multiprofessionalism
 • att samarbeta med skolorna och lokala aktörer


Utomstående klubbledare

Introduktion av utomstående klubbledare

Alla klubbledare som arbetar på skolan har inte nödvändigtvis kunskaper om skolans arbetssätt. Därför är det speciellt viktigt att utomstående klubbledare som arbetar på skolan känner till de allmänna principerna och förordningarna för skolans arbetssätt samt skolans interna regler och säkerhetsföreskrifter.

I början av terminen bör skolan arrangera en klubbledarutbildning som behandlar bland annat:
 • skolans verksamhetsidé
 • skolans ordningsregler
 • anvisningar för skolans specialklassrum (klassrum för konst- och hantverksämnen)
 • skolans strategier för undantagssituationer: kris- och säkerhetsstrategier samt strategier för att förebygga mobbning
 • förordningen om elevernas fysiska integritet
 • barnskyddslagens anmälningsförfarande
 • tystnadsplikt