Skolans klubbverksamhet

Kommunerna har sedan 2008 kunnat ansöka om statsbidrag för att ordna klubbar i skolorna. Målet med att utveckla skolornas klubbverksamhet är att kunna erbjuda en mångsidig fritidsverksamhet, som stödjer barns och ungas växande. Målet är också att få med sådan barn och unga som av olika orsaker inte har möjlighet att regelbundet utöva hobbyer. Även samarbetsformerna för hemmet och skolan fördjupas och elevernas delaktighet ökar.

Sammanlagt ca 530.000 barn och unga beräknas delta i ca 27.500 klubbar inom ramen för denna verksamhet. 95 % av kommunerna i Finland deltar i utvecklandet av klubbverksamheten. Alla klubbar som ordnas med hjälp av dessa statbidrag är avgiftsfria! Utbildningsstyrelsen beviljar våren 2018 ca 5,8 miljoner euro i statsunderstöd till kommuner för utveckling skolornas klubbverksamhet.

Ansökning av statsbidrag 2018
Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för utveckling av klubbverksamheten. Ansökan görs elektroniskt och ansökningstiden infaller 6.2-10.3.2018. Mera information hittar du här på klubbar.fi och på Utbildningsstyrelsens webbsida

Sydkustens landskapsförbund stöder kommunerna i att utveckla verksamheten och informerar bl.a på dessa sidor om vad som är på gång både nationellt och i Svenskfinland! Vi ordnar också kurser och utarbetar material för skolor och klubbledare!

Mera info om klubbverksamheten finns också på Utbildningsstyrelsens sidor och Utvecklingscentralen Läroriks sidor (tidigare Klubbcentralen) www.opinkirjo.fi

Denna sida har utarbetats med finansiering från Utbildningsstyrelsen